Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.03.2020 15:01:02
Дата здійснення дії: 17.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА»
Код за ЄДРПОУ:  00413239
Текст повідомлення: 

Затверджено рішенням

Наглядової ради ПрАТ «ПЕРЕМОГА»

протокол від 17.03.2020р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових (річних)загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕМОГА»

(код ЄДРПОУ: 00413239; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 19)

 

ПрАТ «ПЕРЕМОГА» (надалі - Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які призначені на 28 квітня 2020 року об 15:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 19 адміністративна будівля, кабінет №1.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 22 квітня 2020 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи: Голова Лічильної комісії - Голубенко Ірина Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Головою загальних зборів обрати – Ларіну Вероніку Сергіївну. Секретарем загальних зборів обрати – Бодульова Романа Михайловича.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчити шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його.

Проект рішення: Затвердити Звіт виконавчого органу товариства за 2019 рік. Роботу Директора товариства у звітному періоді визнати задовільною.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт про роботу та висновки ревізійної комісії за 2019 рік щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства. За 2019 рік.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради товариства у звітному періоді визнати задовільною.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення:Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

  1. Прийняття рішення про розподіл прибутку товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Не здійснювати розподіл прибутку за 2019 рік у розмірі 1391,00 тис. грн. Прибуток за 2019 рік залишити у повному розпорядженні Товариства та використати кошти на розвиток Товариства.

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:Затвердити звіт Ревізора товариства про роботу за 2019 рік.

  1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Проект рішення: : Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукції, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 100 000 000,00 гривень.

Надати Директору або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// www.00413239.smida.gov.ua

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

2. До дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

5. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

7. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

8. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в  п.5), а також  у разі неподання акціонером  жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариством надсилається   акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

11. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з проекту питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, адміністративна будівля, приміщення бухгалтерії, кімната № 3 у робочі дні з 09:00 до 12:00. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з документами - Директор Бодульов Роман Михайлович, телефон для довідок: 0674863401.

 

У день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення зборів акціонерів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно: мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності   ПрАТ «ПЕРЕМОГА» (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2019

2018

Усього активів

45943

42551 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

16685

 18334

Запаси

12989

10791 

Сумарна дебіторська заборгованість

15530

12123 

Грошові кошти та їх еквіваленти

535

1183 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

34678

33292 

Власний капітал

42010

 40624

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6268

6268 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

660

836 

Поточні зобов'язання і забезпечення

3273

 1091

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1386

16963 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

25073600

25073600 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,05528

0,67653