Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.03.2012
Дата публікації 20.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Перемога"
Юридична адреса* 67832, Одеська обл., Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул.Кооперативна, 19
Керівник* Яковенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 0485133497
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство „Перемога” (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 20 квітня 2012 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Голова Правління», о 11.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20 до 10.40.
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства у 2011 ріці та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2011 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства за рахунок власного додаткового капіталу, строку та порядку виплати дивідендів за 2011 рік.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 16 квітня 2012р.
Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних зборах.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Головний бухгалтер», в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з документами – Рябенко Галина Григорівна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
Звітний попередній
Усього активів 16391,03 14931,01
Основні засоби та нематеріальні активи 2786,22 2851,31
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - -
Сумарна дебіторська заборгованість 93,11 56,13
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,001 3,414
Власний капітал 7162,638 7139,362
Статутний капітал – (балансовий рахунок 5000) 6268,40 6268,40
Строкові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1261,119 391,111
Чистий прибуток (збиток) 0,002 0,002
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25073600,00 25073600,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 60 60
Повідомлення про проведення загальних зборів було надруковано в Газеті "Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 51 від 16.03.2012р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Яковенко Олексій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2012
(дата)