Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2014
Дата публікації 19.03.2014 09:30:22
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
Юридична адреса* 67832, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19
Керівник* Курилов Олександр Яковлевич - Голова правлiння. Тел: (04851) 3-34-97
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство „Перемога” (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 25 квітня 2014 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Голова Правління», о 11.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20 до 10.40.
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства за рахунок власного додаткового капіталу, строку та порядку виплати дивідендів за 2013 рік.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 21 квітня 2014р.
Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних зборах.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Головний бухгалтер», в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з документами – Карпук Людмила Миколаївна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
Звітний попередній
Усього активів 18777 17748,01
Основні засоби та нематеріальні активи 2921 3164,01
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1411 553,03
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 2,000
Власний капітал 8117 7605,613
Статутний капітал – (балансовий рахунок 5000) 6268 6268,40
Строкові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 213 306,111
Чистий прибуток (збиток) 512 0,0443
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25073600 25073600,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 47 55
Телефон для довідок: 04851- 3-35-97


Повідомлення в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» від 14.03.2014 р. № 50
Правління Товариства
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Курилов Олександр Яковлевич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2014
(дата)