Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2016
Дата публікації 15.03.2016 18:39:35
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
Юридична адреса* 67832, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19
Керівник* Курилов Олександр Яковлевич - Голова правлiння. Тел: (04851) 3-34-97
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

 

Приватне акціонерне товариство „Перемога” (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28  квітня 2016 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Голова Правління», о 11.00  годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20  до 10.40.

Порядок денний: 

  1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства у 2015 році та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
  3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2015 рік.
  4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2015 рік.
  5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.
  6. Прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів наглядової ради  та  обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з  членами наглядової ради.
  7. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства за рахунок власного додаткового капіталу,  строку та порядку виплати дивідендів за 2015 рік.
  8. Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його в новій редакції.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 22 квітня 2016р.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Головний бухгалтер», в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з документами – Карпук Людмила Миколаївна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період

Звітний

попередній

Усього активів  

20810

18663

Основні засоби та нематеріальні активи

2966

2728

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

2423

2998

Грошові кошти та їх еквіваленти 

93

88

Власний капітал 

7855

6792

Статутний капітал – (балансовий рахунок 5000)

6268

6268

Строкові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1297

213

Чистий прибуток (збиток) 

1063

(1325)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

25073600,00

25073600,00

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

25

39

Телефон для довідок: 04851- 3-35-97                                                                                      

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Бюлетень. Цінні папери України»  від 15.03.2016 №46 (4334)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Курилов Олександр Яковлевич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2016
(дата)