Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 18:06:22
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
Юридична адреса* 67832, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19
Керівник* Яковенко Олексiй Iванович - Голова правлiння. Тел: (04851) 3-34-97
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство „Перемога  (надалі за тексом - Товариство) (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28  квітня 2017 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Голова правління ПрАТ «Перемога»,  № 1, о 11.00  годині.

Перелік питань включені до проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження регламенту зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на зборах акціонерів.
  2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
  3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2016 рік.
  4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік.
  5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства за рахунок власного додаткового капіталу,строку та порядку виплати дивідендів за 2016 рік.

 

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:20 до 10:40 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину 24 квітня 2017 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних зборах.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з проекту питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Бухгалтерія», в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з документами – Карпук Людмила Миколаївна..

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 00413239.smida.gov.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період

Звітний

попередній

Усього активів  

22007

20810

Основні засоби та нематеріальні активи

4052

2966

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

1007

2423

Грошові кошти та їх еквіваленти 

339

93

Власний капітал 

10369

7855

Статутний капітал – (балансовий рахунок 5000)

6268

6268

Строкові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1775

1297

Чистий прибуток (збиток) 

2514

1063

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

25073600,00

25073600,00

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

24

25

Повідомлення опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 24.03.2017 №57(2562)

Телефон для довідок: (0482) 34-11-22 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Яковенко Олексiй Iванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)