Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.10.2017
Дата публікації 26.09.2017 13:10:30
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
Юридична адреса* 67832, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19
Керівник* Яковенко Олексiй Iванович - Голова правлiння. Тел: (04851) 3-34-97
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА» (надалі за тексом - Товариство) (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 31 жовтня 2017 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Голова правління ПрАТ «Перемога», № 1, об 11.00 годині.

Перелік питань включені до проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження регламенту зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на зборах акціонерів.
  2. Затвердження ринкової вартості майна Товариства, включно з цінними паперами.
  3. Затвердження доручення голові правління розіслати всім акціонерам та до НКЦПФР повідомлення про придбання належних їм акцій (оферти),а також розмістити оферту на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР.

 

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:20 до 10:40 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину 25 жовтня 2017 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних зборах.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з проекту питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Бухгалтерія», в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з документами – Стаднік Оксана Іванівна.

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 00413239.smida.gov.ua.

 

Повідомлення опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 25.09.2017 №181

Телефон для довідок: (0482) 34-81-02

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Яковенко Олексiй Iванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.09.2017
(дата)