Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2018
Дата публікації 23.03.2018 11:47:50
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
Юридична адреса* 67832, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19
Керівник* Яковенко Олексiй Iванович - Голова правлiння. Тел: (04851) 3-34-97
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство „Перемога” (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 26  квітня 2018 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Голова Правління», о 11.00  годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20  до 10.40.

Порядок денний: 

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження регламенту зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на зборах акціонерів.

2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2017 рік.

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії  за 2017 рік.

5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства за рахунок власного додаткового капіталу,строку та порядку виплати дивідендів за 2017 рік.

7. Про припинення повноважень членів   ревізійної комісії .

8. Про обрання членів ревізійної комісії.

9. Про затвердження умов договору (контракту), що будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами ревізійної комісії Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 20 квітня 2018р.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі додатково довіреність на право участі у загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, приміщення «Головний бухгалтер», в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з документами – Очеретяна Валентина Іванівна.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - 00413239.smida.gov.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

27402

22007

Основні засоби (за залишковою вартістю)

15878

13275

Запаси

8725

6847

Сумарна дебіторська заборгованість

2073

1007

Гроші та їх еквіваленти

51

339

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

9473

3037

Власний капітал

16805

10369

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6268

6268

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

10597

11638

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

6436

2514

Середньорічна кількість акцій (шт.)

25073600

25073600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,256

0,100

Повідомлення  опубліковано в   газеті "Відомості НКЦПФР"  від 22.03.2018 №56(2809)

Телефон для довідок: 04851- 4-13-93

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Яковенко Олексiй Iванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2018
(дата)