Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Публічна безвідклична вимога
Дата здійснення дії: 17.04.2018
Дата публікації 17.04.2018 18:15:39
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
Юридична адреса* 67832, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19
Керівник* Яковенко Олексiй Iванович - Голова правлiння. Тел: (04851) 3-34-97
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРЕМОГА» (далі — Товариство) 17.04.2018 року отримано від акціонера Яковенко Олексія Івановича Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій, а також Копію Договору рахунку умовного зберігання (ЕСКРОУ).
У відповідності до ч.8 ст.652 Закону України «Про акціонерні товариства», наводимо текст Публічної безвідкличної вимоги:
Голові правління
ПрАТ «ПЕРЕМОГА»

Акціонера:
Яковенко Олексія Івановича.

Публічна безвідклична вимога
про придбання акцій у всіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕМОГА»

1. Відомості про заявника вимоги:
1) Інформація про особу:
прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом: Яковенко Олексій Іванович;
населений пункт місця проживання: смт. Великодолиньске, Овідіопольского району, Одеської обл.;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2) Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства:
пряме володіння – 16 686 021 штук простих іменних акцій, що складає 66,548% статутного капіталу товариства;
сукупне володіння разом з афілійованими особами – 24 109 930 штук простих іменних акцій, що складає 96,156% статутного капіталу товариства.
3) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
місцезнаходження: вул. Краснова,буд.6/1,офіс 427,м. Одеса,65059;
код за ЄДРПОУ: 20953647;
реквізити рахунку у цінних паперах: 300558-UA 10509684.
4) Контактні дані:
Яковенко Олексій Іванович, Голова правління ПрАТ «ПЕРЕМОГА»;
телефон: +38(067) 484-54-62;
електронна пошта: antongap.84@gmail.com;
адреса для листування: 67832, Одеська обл., Овідіопольский район, смт. Великодолиньске, вул.Кооперативна,19.
5) Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»:
22 вересня 2017 року.

2. Відомості про кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства):
1) Інформація про особу:
прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом: Громадянка України Яковенко Тетяна Миколаївна;
населений пункт місця проживання: смт. Великодолиньске, Овідіопольского району, Одеської обл.;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2) Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства:
пряме володіння – 7 423 909 штук простих іменних акцій, що складає 29,608% статутного капіталу товариства.
3) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
місцезнаходження: вул. Краснова,буд.6/1,офіс 427,м. Одеса,65059;
код за ЄДРПОУ: 20953647;
реквізити рахунку у цінних паперах: 300558-UA 10509735.
4) Контактні дані:
Яковенко Олексій Іванович, Голова правління ПрАТ «ПЕРЕМОГА»;
телефон: +38(067) 484-54-62;
електронна пошта: antongap.84@gmail.com;
адреса для листування: 67832, Одеська обл., Овідіопольский район, смт. Великодолиньске, вул.Кооперативна,19.

3. Відомості про акціонерне товариство:
1) повне найменування відповідно до установчих документів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА»;
2) код за ЄДРПОУ: 00413239;
3) місцезнаходження: 67832, Одеська обл., Овідіопольский район, смт. Великодолиньске, вул.Кооперативна,19;
4) номінальна вартість однієї простої акції товариства; 0,25 грн.;
5) загальна кількість простих акцій товариства: 25 073 600 штук;
6) код ISIN випуску простих акцій товариства: UA4000085880.

4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):
1) повне найменування депозитарної установи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
2) місцезнаходження депозитарної установи: вул. Краснова,буд.6/1,офіс 427,м. Одеса,65059;
3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 20953647;
4) реквізити рахунку у цінних паперах: 300558-UA 10509684;
5) власник рахунку у цінних паперах: Яковенко Олексій Іванович.

5. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою (далі - Вимога):
1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:
Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:
розміщує Вимогу на своєму веб-сайті;
розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.
Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний: надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;
надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.
Емітент зобов’язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.
2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги:
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Емітенту.
3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:
Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).
Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.
Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.
Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.
Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.
Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутись до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).
Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу. Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, буде здійснюватись в Іллічівськом (Чорноморське) відділення Акціонерного банку «Південний» за адресою: вул. Олександрійська, 6, с 9 до 17.30, тел. (04868) 2-56-09.
4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.
5) порядок та форма оплати акцій:
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до вимог законодавства, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.
6) порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги:
Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги.
Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
Витрати Емітента, пов’язані з виконанням цієї вимоги, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.

Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги: (067) 484-54-62 (в робочі дні з 0900 год. до 1700 год.).


Заявник Вимоги
_____________________ О. І. Яковенко
17 квітня 2018 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Яковенко Олексiй Iванович