Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Яковенко Олексiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 67832 смт. Великодолинське вул. Кооперативна, буд. 19
4. Код за ЄДРПОУ 00413239
5. Міжміський код та телефон, факс (04851) 3-34-97 (04851) 3-34-97
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00413239.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Яковенко Валентина Олексiївна КМ 187055
17.12.2005 Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0.3988
Зміст інформації:
Повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Яковенко Валентина Олексiївна (паспорт: серiя КМ номер 187055 виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi 17.12.2005) припинено 26.04.2018 р.(дата вчинення дiї 26.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.39880% на суму 25000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Перемога" вiд 26.04.2018 р..
26.04.2018 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Яковенко Валентина Олексiївна КМ 187055
17.12.2005 Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0.3988
Зміст інформації:
Голова Ревiзiйної комiсiї Яковенко Валентина Олексiївна (паспорт: серiя КМ номер 187055 виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi 17.12.2005) обрано 26.04.2018 р.(дата вчинення дiї 26.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.39880% на суму 25000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Перемога". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Перемога" вiд 26.04.2018 р..