Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Курилов Олександр Яковлевич
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 67832 смт. Великодолинське вул. Кооперативна, буд. 19
4. Код за ЄДРПОУ 00413239
5. Міжміський код та телефон, факс (04851) 3-34-97 (04851) 3-34-97
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00413239.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2016 припинено повноваження Голова наглядової ради Яковенко Олексiй Iванович КЕ 341404
08.08.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
65.035
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Яковенко Олексiй Iванович (паспорт: серiя КЕ номер 341404 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 08.08.1996) звiльнено 28.04.2016 р.(дата вчинення дiї 28.04.2016). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 65.03500% на суму 4095329.00. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi- три роки Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 28.04.2016 р.
28.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Яковенко Тетяна Миколаївна КЕ 341402
08.08.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
29.671
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Яковенко Тетяна Миколаївна (паспорт: серiя КЕ номер 341402 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 08.08.1996) звiльнена згiдно рiшення загальних зборiв ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 28.04.2016. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 29.67100% на суму 1859928.25. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - три роки Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 28.04.2016 р.
28.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Iгнатенко Вiра Володимирiвна КЕ 060484
19.01.1996 Овiдiопольським РВ УМВД України в Одеськiй областi
0.48062
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Iгнатенко Вiра Володимирiвна (паспорт: серiя КЕ номер 060484 виданий Овiдiопольським РВ УМВД України в Одеськiй областi 19.01.1996) звiльнено 28.04.2016 р.(дата вчинення дiї 28.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.48000% на суму 30127.25. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - три роки Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 28.04.2016 р.
28.04.2016 обрано Голова наглядової ради Годований Антон Павлович ЕЕ №329186
11.10.2000 Совєтським РВГУМВС України в Криму
0.39882
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Годований Антон Павлович (паспорт: серiя ЕЕ номер №329186 виданий Совєтським РВГУМВС України в Криму 11.10.2000) обрано 28.04.2016 р.(дата вчинення дiї 28.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.39882% на суму 25000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 2012 року прийнятий на посаду архiтектора ТОВ "Дизайн-студiя "АРТЕ". Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 28.04.2016 р..
28.04.2016 обрано Член наглядової ради Яковенко Тетяна Миколаївна КЕ 341402
08.08.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
29.671
Зміст інформації:
Член наглядової ради Яковенко Тетяна Миколаївна (паспорт: серiя КЕ номер 341402 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 08.08.1996) обрано 28.04.2016 р.(дата вчинення дiї 28.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 29.67100% на суму 1859928.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член наглядової ради ПрАТ "ПЕРЕМОГА". Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 28.04.2016 р..
28.04.2016 обрано Член наглядової ради Iгнатенко Вiра Володимирiвна КЕ 060484
19.01.1996 Овiдiопольським РВ УМВД України в Одеськiй областi
0.48062
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Iгнатенко Вiра Володимирiвна (паспорт: серiя КЕ номер 060484 виданий Овiдiопольським РВ УМВД України в Одеськiй областi 19.01.1996) обрано 28.04.2016 р.(дата вчинення дiї 28.04.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.48000% на суму 30127.25. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - три роки Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член наглядової ради ПрАТ "ПЕРЕМОГА" Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 28.04.2016 р.