Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Курилов Олександр Яковлевич
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 67832 смт. Великодолинське вул. Кооперативна, буд. 19
4. Код за ЄДРПОУ 00413239
5. Міжміський код та телефон, факс (04851) 3-34-97 (04851) 3-34-97
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00413239.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.05.2016 звільнено Голова правлiння Курилов Олександр Яковлевич КЕ 060405
17.01.1996 Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0
Зміст інформації:
Голова правлiння Курилов Олександр Яковлевич (паспорт: серiя КЕ номер 060405 виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi 17.01.1996) звiльнено 04.05.2016 р.(дата вчинення дiї 04.05.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, три роки. Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 04.05.2016 р..
04.05.2016 призначено Голова правлiння Яковенко Олексiй Iванович КЕ 341404
08.08.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
65.33292
Зміст інформації:
Голова правлiння Яковенко Олексiй Iванович (паспорт: серiя КЕ номер 341404 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 08.08.1996) призначено з 05.05.2016 р.(дата вчинення дiї 04.05.2016) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 65.33292% на суму 4095329.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Голова Наглядової Ради ПрАТ "ПЕРЕМОГА". Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 04.05.2016 р..