Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Яковенко Олексiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 67832 смт. Великодолинське вул. Кооперативна, буд. 19
4. Код за ЄДРПОУ 00413239
5. Міжміський код та телефон, факс (04851) 3-34-97 (04851) 3-34-97
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00413239.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 28.04.2017 1014000 28.04.2017 - 28.10.2017 через депозитарну систему
Зміст інформації:
дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв - 28.04.2017 р. дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 24.04.2017 р. розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн) - 1 014 000,00 грн. строк виплати дивiдендiв - до 28.10.2017 спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.