Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Яковенко Олексiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 67832 смт. Великодолинське вул. Кооперативна, буд. 19
4. Код за ЄДРПОУ 00413239
5. Міжміський код та телефон, факс (04851) 3-34-97 (04851) 3-34-97
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00413239.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.05.2017 звільнено Головний бухгалтер Карпук Людмила Миколаївна КК 476420
26.05.2000 Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0
Зміст інформації:
Головний бухгалтер Карпук Людмила Миколаївна (паспорт: серiя КК номер 476420 виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi 26.05.2000) звiльнено 17.05.2017 р. на пiдставi наказу Голови правлiння (дата вчинення дiї 17.05.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, чотири роки. Рiшення прийнято на пiдставi наказу Голови правлiння №20-к вiд 17.05.2017 р.. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.